OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

Podmiot prowadzący sklep online: VAN GRAAF GmbH, reprezentowany przez zarząd: Ludger Wonnemann, Felix Schröder i Verena Czaja, Mönckebergstraße 8, 20095 Hamburg, Niemcy.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Hamburg, Nr w rejestrze handlowym:: HR B 47 176, UST-Ident-Nr.: (VAT REG NO) DE 118524 706
Tel.: 800 700 718 Pon. - Sob. 08:00-20:00
E-mail: service@vangraaf.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, TERMINY

a) Poniższe Ogólne Warunki Umowne (OWU) stosuje się, w każdym przypadku w wersji aktualnej na dzień złożenia zamówienia, do wszystkich umów sprzedaży, które spółka VAN GRAAF GmbH z siedzibą w Hamburgu, Mönckebergstr. 8, 20095 Hamburg, Niemcy (dalej zwana „ VAN GRAAF”) zawiera z kontrahentami, będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanymi dalej „Klientami” lub „Klientem”, na podstawie ofert w sklepie internetowym pod adresem „ www.vangraaf.com/pl
” oraz do ich realizacji.

b) Składając zamówienie, Klient akceptuje ww. Ogólne Warunki Umowne. Wyklucza się stosowanie ogólnych warunków umownych odbiegających, stojących w sprzeczności lub stanowiących uzupełnienie w/w OWU, chyba że na ich zastosowanie zostanie udzielona wyraźna zgoda w formie pisemnej.

2. ZAMÓWIENIE, ZAWARCIE UMOWY

a) Produkty przedstawione i reklamowane na stronie internetowej pod adresem www.vangraaf.com/pl
nie są przedmiotem wiążącej oferty ze strony VAN GRAAF.

b) Umowa pomiędzy VAN GRAAF a Klientem zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia. Prawo własności towaru przechodzi na Klienta z chwilą zawarcia umowy.

c) Faktura jest dostarczana Klientowi drogą elektroniczną. Klient ma prawo żądać dostarczenia faktury w formie papierowej.

d) VAN GRAAF ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku gdy: 
- towar zamówiony przez Klienta jest niedostępny. W tym przypadku odstąpienie od umowy następuje tylko w stosunku do tej części umowy, która dotyczy niedostępnego towaru
- Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą za poprzednie zamówienie, dostarczone mu na podstawie umowy zawartej między VAN GRAAF a tym Klientem. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy Klient już dokonał zapłaty za zamówiony towar.

e) Składając zamówienie, Klient oświadcza, że jest świadomy tego, iż dostępność towaru na stronie internetowej „www.vangraaf.com/pl” nie oznacza, iż towar ten jest rzeczywiście dostępny; VAN GRAAF ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 2 d), jeśli towar nie jest dostępny.

f) VAN GRAAF, niezależnie od już potwierdzonych zamówień, nie jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostępności oferty online.

3. DOSTAWA, ZWROTY I KOSZTY WYSYŁKI

a) Zamówione towary mogą być dostarczone wyłącznie na adres pocztowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

b) Składając zamówienie, Klient decyduje w jakiej formie zostanie dostarczony towar. Klient może w szczególności zlecić VAN GRAAF wykonanie usługi dostarczenia towaru. Jeśli została wybrana powyższa usługa przewozowa, VAN GRAAF w imieniu Klienta zleci jej wykonanie firmie kurierskiej DPD.

c) Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu czterech tygodni od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez VAN GRAAF, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

d) W razie przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się stanu towaru podczas transportu VAN GRAAF wypłaci Klientowi odszkodowanie w wysokości określonej przepisami prawa.

e) Klient może bezpłatnie odesłać zamówione towary. Przy odsyłaniu towaru, Klienci proszeni są o używanie oryginalnego opakowania i załączonego do przesyłki formularza zwrotu. Jeśli towar składa się kilku części, Klient powinien przywrócić towar do stanu, w jakim został on dostarczony Klientowi.

f) W przypadku zlecenia VAN GRAAF usługi dostarczenia towaru, naliczane są koszty przesyłki, wynoszące 9,90 zł.

4. POUCZENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Czternastodniowy termin odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, obejmie towary w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas ( VAN GRAAF GmbH Sp. k., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław) bezpłatna infolinia 800 700 718 (e-mail service@vangraaf.pl) o decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. przesyłając list zwykłą pocztą lub pocztą e-mail). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, dostępnego na stronie wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed jego upływem.

Prosimy o odesłanie towarów na adres:
Spedimex Sp. z.o.o.
c/o Van Graaf
Sosnowiec 15A
PL- 95-010 Strykow

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańszy przez nas oferowany), niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwu naliczone tytułem tego zwrotu dodatkowe opłaty na rzecz VAN GRAAF. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia nam przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek zwrócić towary na nasz adres (Spedimex Sp. z.o.o., c/o Van Graaf, Sosnowiec 15A, PL- 95-010 Strykow) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

Koszty odesłania towarów ponosi VAN GRAAF.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości towarów tylko wtedy, gdy jest ono wynikiem korzystania z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

W przypadku wysyłki towaru za pobraniem zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na konto bankowe klienta.

Koniec pouczenia dotyczącego odstąpienia od umowy


Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić niniejszy formularz i odesłać do nas).

Adres: VAN GRAAF GmbH Sp. k., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, bezpłatna infolinia 800 700 718, e-mail: service@vangraaf.pl.

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
Nazwisko Konsumenta/-ów
Adres Konsumenta/-ów
Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej)
Data
(*) niepotrzebne skreślić

5. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje w przypadku wysyłki towarów, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta lub jednoznacznie zostały dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. ZAPŁATA CENY

a) Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i zawierają ustawowy podatek VAT oraz podawane są każdorazowo na stronie internetowej koszty opakowania i przesyłki.

b) Zapłata ceny zakupu i kosztów przesyłki dokonywana jest za pomocą karty kredytowej (Visa, Master Card, Amex), za pomocą serwisu Paypal, Przelewy 24 albo za pobraniem przesyłki. VAN GRAAF zastrzega sobie, w przypadku każdego zamówienia, prawo do nieoferowania pewnych rodzajów płatności i może wskazać na inne formy zapłaty, przy czym Klient ma możliwość skorzystania przynajmniej z jednej formy płatności nieobciążonej prowizją za jej dokonanie.

c) W przypadku zakupu za pobraniem Klient ponosi dodatkowe koszty pobrania, na które VAN GRAAF nie ma wpływu i które są naliczane przez każdorazowo wybraną przez Klienta firmę kurierską.

d) Dla każdego zamówienia zasadniczo akceptowany jest jeden bon zniżkowy. Co do zasady wyklucza się wypłatę w gotówce kwoty odpowiadającej wartości bonu.

7. RĘKOJMIA

a) Prawa Klienta z tytułu rękojmi w przypadku wady kupowanego towaru regulowane są przez przepisy ustawowe. VAN GRAAF jest uprawniony odmówić wykonania wybranego przez Klienta rodzaju świadczenia z rękojmi, gdyby wiązało się ono z nadmiernymi kosztami, a możliwe jest wykonanie świadczenia innego rodzaju bez szkody dla Klienta.

b) Okres rękojmi wynosi dla Klienta dwa lata od dostawy towaru.

c) Klient powinien zgłosić swoje roszczenia tytułem rękojmi, podając swoje nazwisko i adres, numer zamówienia artykułu oraz pokrótce podstawy swojego roszczenia w ww. okresie na adres e-mailowy: service@vangraaf.pl, telefonicznie pod nr telefonu 800 700 718 lub listownie na adres pocztowy VAN GRAAF GmbH Sp. k., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław.

d) VAN GRAAF nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonego towaru, które powstały w wyniku niewłaściwego używania towaru lub jego zmiany w sposób niezatwierdzony przez VAN GRAAF. Powyższe znajduje zastosowanie także wtedy, gdy Klient nie przestrzega zaleceń dotyczących postępowania z towarem i jego konserwacji (np. instrukcja prania, suszenia).

8. OGRANICZENIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli VAN GRAAF w swojej ofercie internetowej odsyła przy pomocy linków na strony internetowe podmiotów trzecich, to Klient powinien mieć świadomość, że VAN GRAAF nie ma żadnego wpływu na kształt i treść tych stron. VAN GRAAF nie jest właścicielem linków wyświetlanych na www.vangraaf.com/pl
ani treści zawartych na stronach, do których te linki prowadzą.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych w VAN GRAAF są zawarte w informacjach o ochronie danych w spółce VAN GRAAF podanych na stronie www.vangraaf.com/pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Wszystkie czynności prawne pomiędzy VAN GRAAF a Klientem podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

b) W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umownych są nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą.

WSKAZÓWKA
Z myślą o pozasądowym rozstrzyganiu sporów związanych z prawem konsumenckim Unia Europejska stworzyła platformę internetową („Internetowe rozstrzyganie sporów”). Platforma jest dostępna pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zwracamy uwagę na to, że nie uczestniczymy w postępowaniu rozwiązywania sporów przed organami powołanymi do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.