Privātuma politika

1. Datu aizsardzības pārskats

Vispārīga informācija

Turpmākā informācija sniegs jums viegli saprotamu pārskatu par to, kas notiks ar jūsu personas datiem, apmeklējot šo tīmekļa vietni.
Termins „personas dati” ietver visus datus, ko var izmantot jūsu personas identificēšanai.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par datu aizsardzības priekšmetu, lūdzam izlasīt mūsu Datu aizsardzības deklarāciju, ko esam pievienojuši zem šīs kopijas.

Datu reģistrācija šajā tīmekļa vietnē

Kas ir par datu reģistrāciju šajā tīmekļa vietnē atbildīgā persona (t. i., „pārzinis”)?

Datus šajā tīmekļa vietnē apstrādā tīmekļa vietnes operators, kura kontaktinformācija ir pieejama šīs Privātuma politikas sadaļā „Informācija par atbildīgo personu (VDAR saukta par „pārzini”)”.

Kā mēs reģistrējam jūsu datus?

Mēs apkopojam jūsu datus, kad jūs tos koplietojat ar mums. Tā var būt, piemēram, informācija, ko ievadāt mūsu saziņas formā.

Citus datus mūsu IT sistēmas ieraksta automātiski vai arī pēc jūsu sniegtās piekrišanas, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Šie dati ietver galvenokārt tehnisko informāciju (piemēram, tīmekļa vietne, operētājsistēma vai laiks, kad notikusi pieslēgšanās vietnei). Šī informācija tiek ierakstīta automātiski, kad pieslēdzaties šai tīmekļa vietnei.

Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa informācijas tiek ģenerēta, lai garantētu tīmekļa vietnes darbību bez kļūdām. Jūsu lietotāja paradumu analīzei var tikt izmantoti citi dati.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu informāciju?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī saņemt informāciju par jūsu arhivēto personas datu avotu, saņēmējiem un mērķiem, nemaksājot par šādas informācijas sniegšanu. Jums ir arī tiesības pieprasīt savu datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat piekritis datu apstrādei, jums ir iespēja jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kas ietekmēs turpmāko datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Lūdzam jebkurā brīdī nekavējoties sazinieties ar mums, ja jums ir radušies jebkādi jautājumi par šo vai citiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Analīzes rīki un trešo personu nodrošinātie rīki

Iespējams, ka laikā, kad apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, jūsu pārlūkošanas modeļi tiks statistiski analizēti. Šāda analīze tiek veikta, galvenokārt izmantojot to, ko mēs saucam par analīzes programmām.

Detalizētu informāciju par šīm analīzes programmām lūdzam skatīt zemāk mūsu Datu aizsardzības deklarācijā.

1. Mitināšana

Mēs mitinām mūsu tīmekļa vietnes saturu pie šāda pakalpojuma sniedzēja:

Ārējā mitināšana

Šīs tīmekļa vietnes mitināšana tiek nodrošināta ārēji. Šajā tīmekļa vietnē apkopotie personas dati tiek uzglabāti mitinātāja serveros. Minētais var ietver tostarp, bet ne tikai IP adreses, kontaktu pieprasījumus, metadatus un paziņojumus, informāciju par līgumiem, kontaktinformāciju, nosaukumus, piekļuvi tīmekļa vietnes lapai un citiem tīmekļa vietnē ģenerētiem datiem.

Ārējā mitināšana nodrošina ar mūsu potenciālajiem un esošajiem klientiem noslēgto līgumu izpildi (VDAR 6. panta (1) punkta (b) apakšpunkts) un drošu, ātru un efektīvu mūsu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina profesionāls pakalpojumu sniedzējs (VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts). Ja ir saņemts atbilstošs saturs, apstrāde tiek veikta, tikai balstoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un Vācijas Telekomunikāciju-telemediju datu aizsardzības likuma (TTDSG) 25. panta (1) punktu, ciktāl saturā ir ietverta sīkdatņu uzglabāšana vai piekļuve informācijai lietotāja gala iekārtā (piemēram, ierīces digitālnospiedums) TTDSG izpratnē.

Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt. Mūsu mitinātājs (-i) jūsu datus apstrādās tikai tādā apjomā, cik nepieciešams, lai izpildītu tā saistības un ievērotu mūsu norādes attiecībā uz šādiem datiem.

Mēs izmantojam šādu (-s) mitinātāju (-s):

PLUSPOL interactive GbR
‍Floßplatz 4
04107 Leipzig

Datu apstrāde

Mēs ar iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju esam noslēguši datu aizsardzības līgumu (DPA). Tas ir līgums, kas paredzēts tiesību aktos par datu aizsardzību, kurš garantē, ka mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai atbilstoši mūsu norādēm un saskaņā ar VDAR.

2. Vispārīga informācija un obligāta informācija

Datu aizsardzība

Šīs vietnes un tās lapu operatori pret jūsu personas datu aizsardzību attiecas ļoti nopietni. Tādējādi mēs jūsu personas datus apstrādājam kā konfidenciālu informāciju un saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo Datu aizsardzības deklarāciju.

Ik reizi, kad izmantojat šo tīmekļa vietni, tiks apkopoti dažādi personas dati. Personas dati ietver datus, ko iespējams izmantot jūsu personas identificēšanai. Šajā Datu aizsardzības deklarācijā ir izskaidrots, kādus datus mēs apkopojam, kā arī to, kādiem mērķiem mēs šos datus izmantojam. Tajā arī izskaidrots, kā un kādam mērķim tiek apkopota informācija.

Mēs ar šo jūs informējam, ka datu pārraidei internetā (t. i., izmantojot e-pastu) var būt drošības riski. Datus nav iespējams pilnībā aizsargāt pret trešo personu piekļuvi.

Informācija par atbildīgo personu (VDAR saukta par „pārzini”)

Šīs tīmekļa vietnes datu apstrādes pārzinis ir:

Peek & Cloppenburg KG
Mönckebergstr. 8
20095 Hamburg

E-pasts: service@vangraaf.com

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas vienpersoniski vai kopā ar citām personām pieņem lēmumus par personas datu (piemēram, vārdu, e-pasta adrešu utt.) apstrādes mērķiem un izmantotajiem resursiem.

Uzglabāšanas ilgums

Ja vien šajā privātuma politikā nav norādīts konkrēts uzglabāšanas periods, jūsu personas dati ir dzēšami vai arī tiek atsaukta jūsu piekrišana datu apstrādei, jūsu dati tiks izdzēsti, ja vien mums nebūs citi juridiski pieļaujami iemesli jūsu personas datu uzglabāšanai (piemēram, uzglabāšanas laiks, kas noteikts nodokļu tiesību aktos vai komerctiesību aktos); pēdējā gadījumā dzēšana notiek pēc tam, kad šie iemesli vairs nav piemērojami.

Vispārīga informācija par šīs tīmekļa vietnes datu apstrādes juridisko pamatu

Ja esat piekritis datu apstrādei, mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta (2) punkta (a) apakšpunktu, ja tiek apstrādātas īpašas datu kategorijas atbilstoši VDAR 9. panta (1) punktam. Ja tiek sniegta skaidra atļauja personas datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm, datu apstrāde tiek pamatota arī ar VDAR 49. panta (1) punkta (a) apakšpunktu.

Ja esat piekritis sīkdatņu uzglabāšanai vai piekļuvei informācijai jūsu gala iekārtā (piemēram, izmantojot ierīces digitālnospiedumu), datu apstrāde ir papildus pamatota ar TTDSG 25. panta (1) punktu. Piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt. Ja jūsu dati ir nepieciešami līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, mēs jūsu datus apstrādājam, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu.

Turklāt, ja jūsu dati ir nepieciešami juridiskas saistības izpildei, mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (c) apakšpunktu. Turklāt datu apstrādi var veikt, pamatojoties uz mūsu likumīgo interesi atbilstoši VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktam. Informācija par atbilstošu juridisko pamatojumu katrā atsevišķā gadījumā ir sniegta nākamajos šīs privātuma politikas punktos.

Datu aizsardzības speciālista iecelšana

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu.

Rolands fon Gēlens (Roland von Gehlen)
Alte Landstr. 220
22391 Hamburg
E-pasts: datenschutz@peek-und-cloppenburg.de

Informācija par datu pārsūtīšanu uz ASV un citām valstīm ārpus ES

Cita starpā mēs izmantojam tādu uzņēmumu rīkus, kuru ir bāzēti Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās no datu aizsardzības perspektīvas nedrošās valstīs ārpus ES. Ja šie rīki ir aktīvi, jūsu personas dati var tikt daļēji pārsūtīti uz šīm valstīm ārpus ES, kur arī var tikt veikta to apstrāde. Mums jānorāda, ka šajās valstīs nav iespējams garantēt tādu datu aizsardzības līmeni, kas ir pielīdzināms ES dalībvalstīm. Piemēram, ASV uzņēmumiem ir atļauts nodot personas datus drošības iestādēm, un jums kā datu subjektam nav iespējams sevi aizstāvēt tiesā. Tādējādi nav iespējams izslēgt, ka ASV iestādes (piemēram, Slepenais dienests) var apstrādāt, analizēt un pastāvīgi arhivēt jūsu personas datus uzraudzības nolūkos. Mēs šīs apstrādes darbības nekontrolējam.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Virkne datu apstrādes darījumu ir iespējami tikai ar tiešu jūsu atļauju. Jūs varat arī jebkurā brīdī atsaukt jebkuru iepriekš sniegtu atļauju. Tas notiek, neskarot nevienas datu apkopošanas likumību, kas notikusi pirms šīs atsaukšanas.

Tiesības iebilst pret datu apkopošanu īpašos gadījumos; tiesības iebilst pret tiešu reklamēšanu (VDAR 21. pants)

GADĪJUMĀ, JA DATI TIEK APSTRĀDĀTI, PAMATOJOTIES UZ VDAR 6. PANTA (1) PUNKTA (E) VAI (F) APAKŠPUNKTU, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI UZ TĀDA PAMATA, KAS IZRIET NO JŪSU UNIKĀLĀS SITUĀCIJAS. TAS ATTIECAS ARĪ UZ JEBKĀDA VEIDA PROFILĒŠANU, PAMATOJOTIES UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM. LAI NOTEIKTU JURIDISKO PAMATOJUMU, UZ KO BĀZĒTA JEBKĀDA DATU APSTRĀDE, LŪDZAM SKATĪT ŠO DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJU. JA IESNIEGSIET IEBILDUMU, MĒS VAIRS NEAPSTRĀDĀSIM JŪSU ATTIECĪGOS PERSONAS DATUS, JA VIEN MUMS NEBŪS TĀDA JŪSU DATU APSTRĀDES AIZSARDZĪBAS PAMATA, KAS ATSVER JŪSU INTERESES, TIESĪBAS UN BRĪVĪBAS, VAI GADĪJUMĀ, JA APSTRĀDES MĒRĶIS IR JURIDISKO TIESĪBU PIEPRASĪŠANA, IZMANTOŠANA VAI AIZSARDZĪBA (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA (1) PUNKTU).

JA JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI, LAI IESAISTĪTU TIEŠĀ REKLAMĒŠANĀ, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET JŪSU ATTIECĪGO PERSONAS DATU APSTRĀDI ŠĀDAS REKLAMĒŠANAS NOLŪKOS. TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU TIKTĀL, CIK TĀ IR SAISTĪTA AR ŠĀDU TIEŠU REKLAMĒŠANU. JŪSU IEBILDUMA GADĪJUMĀ JŪSU PERSONAS DATI VAIRS NETIKS IZMANTOTI TIEŠĀS REKLAMĒŠANAS NOLŪKOS (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA (2) PUNKTU).

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē

VDAR pārkāpumu gadījumā datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē, konkrēti, dalībvalstī, kurā atrodas to mītne, darbības vieta, vai arī vietā, kur noticis iespējamais pārkāpums. Tiesības iesniegt sūdzību ir neatkarīgi no jebkādiem citiem administratīvajiem vai tiesas procesiem, kas pieejami kā tiesiskās aizsardzības formas.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt mums nodot jebkādus datus, ko mēs automātiski apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar mērķi izpildīt līgumu, kas jums vai trešajai personai nodots vispārīgi izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Ja jūs pieprasīsiet tiešu datu nodošanu citam pārzinim, tā tiks veikta tikai tad, ja tas būs tehniski iespējams.

Informācija par datiem, datu labošana un dzēšana

Spēkā esošo tiesību aktos paredzēto noteikumu ietvaros jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt informāciju par jūsu arhivētajiem personas datiem, to avotu un saņēmējiem, kā arī jūsu datu apstrādes mērķi. Jums var būt arī tiesības uz savu datu labošanu vai dzēšanu. Ja jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai jebkādi citi jautājumi par personas datiem, lūdzam jebkurā brīdī ar mums sazināties.

Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumus

Ciktāl tas attiecas uz jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības pieprasīt noteikt ierobežojumus. Lai to izdarītu, varat jebkurā brīdī ar mums sazināties. Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumu attiecas uz šādiem gadījumiem:

 • Gadījumā, ja apstrīdat mūsu arhivēto jūsu personas datu pareizību, mums parasti būs nepieciešams mazliet laika, lai šo sūdzību pārbaudītu. Šīs pārbaudes laikā jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi.
 • Ja jūsu personas datu apstrāde ir/tiek veikta nelikumīgi, jums ir iespēja pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu tā vietā, lai pieprasītu šo datu dzēšanu.
 • Ja mums jūsu personas dati vairs nav nepieciešami un jums tie ir nepieciešami, lai izmantotu, aizsargātu vai pieprasītu ievērot savas likumā paredzētās tiesības, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādi to dzēšanas vietā.
 • Ja esat cēlis iebildumu saskaņā ar VDAR 21. panta (1) punktu, būs nepieciešams veikt savstarpēju jūsu un mūsu tiesību salīdzināšanu. Kamēr nav noteikts, kuras intereses ir noteicošās, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus – izņemot to arhivēšanu – var apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi pieprasīt, izmantot vai aizstāvēt savas likumā paredzētās tiesības vai aizsargāt citu fizisko vai juridisko personu tiesības, vai būtiskas sabiedrības intereses, ko norādījusi Eiropas Savienība vai ES dalībvalsts.

SSL un/vai TLS šifrēšana

Drošības iemeslu dēļ un ar mērķi aizsargāt konfidenciālā satura, piemēram, jūsu kā tīmekļa vietnes operatora mums iesniegto pirkuma pasūtījumu vai pieprasījumu nodošanu, šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšanas programma. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu, pārbaudot, vai pārlūka adreses rinda pārslēdzas no „http://” uz „https://” un arī vai pārlūka rindā parādās bloķēšanas ikona.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešās personas jūsu mums pārsūtītos datus nevar nolasīt.

3. Datu reģistrācija šajā tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnes un lapas izmanto to, kas nozarē tiek sauktas par „sīkdatnēm”. Sīkdatnes ir sīkas datu pakotnes, kas nerada nekādu kaitējumu jūsu ierīcei. Tās vai nu tiek īslaicīgi uzglabātas uz sesijas laiku (sesijas sīkdatnes), vai arī pastāvīgi arhivētas jūsu ierīcē (pastāvīgās sīkdatnes). Sesijas sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas uzreiz pēc jūsu apmeklējuma beigām. Pastāvīgās sīkdatnes paliek arhivētas jūsu ierīcē līdz aktīvai to dzēšanai, vai arī tās automātiski izdzēš jūsu tīmekļa pārlūks.

Dažos gadījumos iespējams, ka trešo personu sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē, tiklīdz jūs ieejat mūsu tīmekļa vietnē (trešās personas sīkdatnes). Šīs sīkdatnes ļauj jums vai mums izmantot noteiktus trešās personas piedāvātus pakalpojumus (piemēram, sīkdatnes maksājumu pakalpojumu apstrādei).

Sīkdatnēm ir dažādas funkcijas. Daudzas sīkdatnes ir tehniski būtiskas, jo noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas bez sīkdatnēm nedarbotos (piemēram, pirkumu groza funkcija vai video attēlošana). Citu sīkdatņu mērķis var būt lietotāja paradumu analīze vai reklāmas ziņojumu attēlošana.

Sīkdatnes, kas nepieciešamas elektroniskās komunikācijas darījumu veikšanai vai noteiktu funkciju, ko vēlaties izmantot, nodrošināšanai (piemēram, pirkumu groza funkcijai) vai funkcijām, kas ir nepieciešamas tīmekļa vietnes optimizācijai (nepieciešamās sīkdatnes) (piemēram, sīkdatnes, kas nodrošina izmērāmus ieskatus tīmekļa auditorijā), tiek uzglabātas saskaņā ar VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamatojums. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese nepieciešamo sīkdatņu uzglabāšanai, lai nodrošinātu tehniski nevainojamu un optimizētu operatora pakalpojumu nodrošināšanu. Ja jūs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai un ir pieprasītas līdzīgas atpazīšanas tehnoloģijas, apstrāde notiek tikai uz saņemtās piekrišanas pamata (VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punkts); šo piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Jums ir iespēja iestatīt savu pārlūku tā, ka jūs tiksiet informēts katru reizi, kad ir ievietotas sīkdatnes, un atļaut piekrist sīkdatņu izmantošanai tikai konkrētos gadījumos. Jūs arī varat nepiekrist sīkdatņu izmantošanai noteiktos gadījumos vai vispār, vai aktivizēt dzēšanas funkciju automātiskai sīkdatņu dzēšanai pēc pārlūka aizvēršanas.

Ja sīkdatnes ir deaktivizētas, šīs tīmekļa vietnes funkcijas var būt ierobežotas. Gadījumā, ja tiek izmantotas trešās personas sīkdatnes vai arī ja sīkdatnes tiek izmantotas analītiskiem mērķiem, mēs jūs atsevišķi informēsim saistībā ar šo Datu aizsardzības politiku un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.

Usercentrics piekrišana

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota Usercentrics piekrišanas tehnoloģija, lai saņemtu jūsu piekrišanu noteiktu sīkdatņu saglabāšanai jūsu ierīcē vai izmantotu konkrētas tehnoloģijas un dokumentētu tās atbilstoši datu aizsardzības vajadzībām. Persona, kas piedāvā šo tehnoloģiju, ir Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germany, tīmekļa vietne: https://usercentrics.com/ (turpmāk tekstā – „Usercentrics”).

Katru reizi, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, Usercentrics tiks nosūtīti šādi personas dati:

 • Jūsu piekrišanas apstiprinājums (-i) vai jūsu piekrišanas apstiprinājuma (-u) atsaukums
 • Jūsu IP adrese
 • Informācija par jūsu pārlūku
 • Informācija par jūsu ierīci
 • Datums un laiks, kad apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni

Turklāt Usercentrics jūsu pārlūkā saglabā sīkdatni, lai varētu nodrošināt jūsu piekrišanas apstiprinājumu (-us) vai jebkādus tā atsaukumus. Šādi reģistrētie dati tiek saglabāti līdz brīdim, kad jūs lūdzat mums tos izdzēst, kad tiek izdzēsta Usercentrics sīkdatne vai līdz brīdim, kad vairs nepastāv datu arhivēšanas mērķis.

Tas notiek, neietekmējot jebkādus obligātos tiesiskās saglabāšanas periodus. Usercentrics izmanto sīkdatnes, lai iegūtu tiesību aktos paredzētās piekrišanas deklarācijas. Konkrētu tehnoloģiju izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta (1) punkta (c) apakšpunkts.

Datu apstrāde

Mēs ar iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju esam noslēguši datu aizsardzības līgumu (DPA). Tas ir līgums, kas paredzēts tiesību aktos par datu aizsardzību, garantējot, ka mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai atbilstoši mūsu norādēm un saskaņā ar VDAR.

Servera žurnālfaili

Šīs tīmekļa vietnes un tā lapu nodrošinātājs automātiski apkopo un uzglabā informāciju tā sauktajos servera žurnālfailos, par kuriem jūsu pārlūks mums paziņo automātiski. Informācija ietver:

 • Izmantotā pārlūka tipu un versiju
 • Izmantoto operētājsistēmu
 • Nosūtītāja URL
 • Piekļūstošā datora resursdatora nosaukumu
 • Servera pieprasījuma laiku
 • IP adresi

Šie dati nav apvienoti ar citiem datu avotiem. Šie dati tiek reģistrēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese, lai operatora tīmekļa vietne tiktu attēlota bez tehniskām kļūdām un tiktu nodrošināta tās optimizācija. Lai to nodrošinātu, nepieciešams reģistrēt servera žurnālfailus.

Saziņas veidlapa

Ja jūs iesniedzat mums pieprasījumus, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, saziņas veidlapā sniegto informāciju, kā arī jebkādu tajā iekļauto kontaktinformāciju mēs saglabāsim, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, kā arī gadījumam, ja mums radīsies papildu jautājumi.

Mēs neveiksim šīs informācijas koplietošanu bez jūsu piekrišanas. Šo datu apstrāde ir pamatota ar VDAR 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai arī ja nepieciešamas pirmslīguma darbības. Visos pārējos gadījumos apstrāde ir pamatota mūsu likumīgajā interesē par efektīvu mums adresēto pieprasījumu apstrādi (VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts) vai uz jūsu līgumu (VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts), ja tas ir pieprasīts; piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Jūsu saziņas veidlapā ievadītā informācija pie mums tiks saglabāta līdz brīdim, kad jūs mums lūgsiet izdzēst datus, atsauksiet savu piekrišanu datu arhivēšanai vai arī tad, ja vairs neeksistēs mērķis, kuram tiek arhivēta informācija (piemēram, pēc tam, kad esam pabeiguši sagatavot atbildi jūsu pieprasījumam). Tas neietekmēs jebkādus obligātos tiesiskos noteikumus, it sevišķi saglabāšanas periodus.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu

Ja jūs sazināsieties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījumu, tostarp visus no tā izrietošos personas datus (vārds, pieprasījums), mēs uzglabāsim un apstrādāsim ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumu. Mēs šos datus nenododam tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi, vai nepieciešams pirmslīguma darbību izpildei. Visos pārējos gadījumos dati tiek apstrādāti, pamatojoties mūsu likumīgajā interesē par efektīvu mums adresēto pieprasījumu apstrādi (VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts) vai uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts), ja tā ir saņemta; piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Jūsu mums kontaktinformācijas pieprasījumos nosūtītie dati pie mums tiek uzglabāti līdz brīdim, kad pieprasāt tos izdzēst, atsaucat savu piekrišanu uzglabāšanai vai kad beidzas datu uzglabāšanas mērķis (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma izpildes). Obligātie tiesību aktu noteikumi – it sevišķi tiesību aktos noteiktie uzglabāšanas periodi – saglabājas.

4. Sociālie mediji

Instagram

Mēs šajā tīmekļa vietnē esam integrējuši publiskā medija platformas Instagram funkcijas. Šīs funkcijas nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Ja ir aktivizēts sociālā medija elements, starp jūsu ierīci un Instagram serveri tiks izveidots tiešais savienojums. Rezultātā Instagram saņems informāciju par jūsu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu. Ja esat pierakstījies savā Instagram kontā, varat nospiest Instagram pogu, lai sasaistītu šīs tīmekļa vietnes saturu ar savu Instagram profilu. Tādējādi Instagram var sasaistīt jūsu šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu. Jānorāda, ka mums kā tīmekļa vietnes un tās lapu uzturētājam nav nekādas informācijas par datu saturu un to, kā Instagram izmanto šos datus.

Ja ir saņemta jūsu atļauja (piekrišana), iepriekš minētais pakalpojums tiks nodrošināts, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG (Vācijas Telekomunikāciju-telemediju datu aizsardzības likuma) 25. pantu. Šādu piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt. Ja jūsu piekrišana nav saņemta, pakalpojums tiks nodrošināts, pamatojoties uz mūsu likumīgo interesi padarīt mūsu informāciju tik visaptveroši redzamu sociālajos medijos, cik iespējams.

Ciktāl personas dati mūsu tīmekļa vietnē ir apkopoti, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti uz Facebook vai Instagram, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants).

Kopīgā atbildība ir ierobežota tikai līdz datu apkopošanai un to pārsūtīšanai uz Facebook vai Instagram.

Facebook vai Instagram veiktā apstrāde, kas notiek pēc tālākas nosūtīšanas, nav daļa no kopīgās atbildības. Mums kopīgi saistošie pienākumi ir izklāstīti kopīgajā apstrādes līgumā. Līguma redakcija ir pieejama: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Saskaņā ar šo līgumu mēs esam atbildīgi par privātuma informācijas sniegšanu, izmantojot Facebook vai Instagram rīku, un privātumam drošu rīka aktivizēšanu mūsu tīmekļa vietnē.

Facebook ir atbildīgs par datu drošību Facebook vai Instagram produktos. Jūs varat aizstāvēt datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) par Facebook vai Instagram apstrādātajiem datiem tieši ar Facebook. Ja aizstāvat datu subjekta tiesības pie mums, mūsu pienākums ir tās pārsūtīt Facebook. Datu pārsūtīšana uz ASV ir pamatota ar Eiropas Komisijas līguma standartklauzulām (SCC). Detalizēta informācija pieejama šeit:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 un
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Detalizētu informāciju par šo tēmu, lūdzam skatīties Instagram Datu privātuma deklarācijā:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analīzes rīki un reklāma

Google Tag Manager

Mēs izmantojam Google Tag Manager. To nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Tag Manager ir rīks, kas ļauj mums integrēt savā tīmekļa vietnē izsekošanas vai statistikas rīkus un citas tehnoloģijas. Google Tag Manager pats par sevi neveido nekādus lietotāja profilus, neuzglabā sīkdatnes un neveic nekādas neatkarīgas analīzes. Tas tikai pārvalda ar tā palīdzību integrētos rīkus un nodrošina to darbību. Tomēr Google Tag Manager piefiksē jūsu IP adresi, ko arī var pārsūtīt Google mātesuzņēmumam Amerikas Savienotajās Valstīs.

Google Tag Manager tiek izmantots, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīga interese ātrā un nesarežģītā dažādu rīku integrēšanā un administrēšanā savā tīmekļa vietnē. Ja ir saņemta attiecīga atļauja, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana ietver sīkdatņu uzglabāšanu vai piekļuvi informācijai lietotāja gala iekārtā (piemēram, ierīces digitālnospiedums) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Google Analytics

Šī tīmekļa vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Šī pakalpojuma nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics ļauj tīmekļa vietnes operatoram analizēt tīmekļa vietnes apmeklētāju rīcības modeļus. Šim mērķim tīmekļa vietnes operators saņem dažādus lietotāja datus, piemēram, par apmeklētajām lapām, lapā pavadīto laiku, izmantoto operētājsistēmu un lietotāja atrašanās vietu.

Šie dati tiek piešķirti attiecīgajai lietotāja gala iekārtai. Netiek veikta piesaiste lietotāja identifikatoram.
Turklāt Google Analytics ļauj mums cita starpā reģistrēt jūsu datorpeles un ritināšanas kustības un klikšķus. Google Analytics izmanto dažādas modelēšanas pieejas, lai palielinātu ievākto datu kopumus, un izmanto datu analīzē mašīnmācīšanās tehnoloģijas.

Google Analytics izmanto tehnoloģijas, kas atpazīst lietotāju, lai analizētu lietotāja rīcības modeļus (piemēram, sīkdatnes vai ierīces digitālnospiedums). Tīmekļa vietnes izmantotā un Google ierakstītā informācija, kā likums, tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek uzglabāta.

Šie pakalpojumi tiek izmantoti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Datu pārsūtīšana uz ASV ir pamatota ar Eiropas Komisijas līguma standartklauzulām (SCC). https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Pārlūka spraudnis

Jūs varat novērst Google veiktu savu datu ierakstīšanu un apstrādi, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Detalizētu informāciju par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāju datus, lūdzam skatīt Google Datu privātuma deklarācijā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Līguma datu apstrāde

Mēs ar Google esam parakstījuši vienošanos par līguma datu apstrādi un, izmantojot Google Analytics, maksimāli ievērojam stingrus Vācijas datu aizsardzības iestāžu noteikumus.

WP Statistics

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots WP Statistics analīzes rīks, lai statistiski novērtētu apmeklētāju piekļuves. Pakalpojuma nodrošinātājs ir Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics var izmantot, lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. To darot, WP Statistics reģistrē cita starpā žurnālfailus (IP adrese, sūtītājs, izmantotais pārlūks, lietotāja atrašanās vieta, izmantotā meklēšanas programma) un darbības, ko vietnē veikuši tīmekļa vietnes apmeklētāji (piemēram, klikšķi un skatījumi).

WP Statistics apkopotie dati tiek uzglabāti tikai mūsu serverī.

Šī analīzes rīka izmantošana notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Mums ir likumīga interese par anonimizētu lietotāja rīcības analīzi, lai optimizētu gan mūsu tīmekļa vietnes, gan mūsu reklāmu. Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana ietver sīkdatņu uzglabāšanu vai piekļuvi informācijai lietotāja gala iekārtā (piemēram, ierīces digitālnospiedums) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

IP anonimizēšana

Mēs izmantojam WP Statistics ar anonimizētu IP adresi. Jūsu IP adrese ir saīsināta, lai tā vairs nebūtu tieši piešķirta jums.

6. Informatīvais biļetens

Informatīvā biļetena dati

Ja jūs vēlaties saņemt tīmekļa vietnē piedāvāto informatīvo biļetenu, mēs jums pieprasām e-pasta adresi, kā arī informāciju, kas mums ļauj pārliecināties, ka jūs esat sniegtās e-pasta adreses īpašnieks un ka jūs piekrītat saņemt informatīvo biļetenu. Papildu dati netiek ievākti, izņemot brīvprātības principu. Lai nodrošinātu informatīvo biļetenu, mēs izmantojam turpmāk minētos informatīvā biļetena pakalpojumu sniedzējus.

Mapp Digital

Šajā tīmekļa vietnē informatīvo biļetenu nosūtīšanai tiek izmantots Mapp Digital. To nodrošina Mapp Digital Germany GmbH Sandstr. 3 80335 München Germany.

Mapp Digital pakalpojumus cita starpā var izmantot, lai organizētu un analizētu informatīvo biļetenu nosūtīšanu. Dati, ko ievadāt, lai abonētu informatīvo biļetenu, tiek arhivēti Mapp Digital serveros Vācijā.

Mapp Digital datu analīze

Mapp Digital ļauj mums analizēt mūsu informatīvo biļetenu kampaņas. Piemēram, tas ļauj mums noteikt, vai informatīvā biļetena ziņojums ir atvērts, un, ja ir, uz kurām saitēm varētu būt uzspiests. Tas mums ļauj noteikt, kuras saites ir piesaistījušas ārkārtēju klikšķu skaitu.

Turklāt mēs arī varam redzēt, vai tad, kad atvērta e-pasta vēstule vai nospiests uz saites, ir veiktas kādas iepriekš noteiktas darbības (konversijas koeficients). Tas mums ļauj noteikt, vai jūs pēc klikšķa uz informatīvā biļetena esat veicis pirkumu.

Mapp Digital ļauj mums arī sadalīt mūsu informatīvā biļetena abonentus dažādās kategorijās (t. i., dalīt saņēmējus „klasteros”). Piemēram, informatīvā biļetena saņēmējus var sadalīt kategorijās, balstoties uz vecumu, dzimumu vai dzīvesvietu. Tas ļauj mums efektīvāk pielāgot savu informatīvo biļetenu attiecīgo mērķa grupu vajadzībām.

Ja nevēlaties ļaut veikt Mapp Digital analīzi, jums jāatsakās no informatīvā biļetena saņemšanas. Mēs visos informatīvo biļetenu ziņojumos ievietojam saiti, zem kuras to iespējams izdarīt. Tāpat no informatīvā biļetena jūs varat atteikties arī tīmekļa vietnē.

Lai uzzinātu vairāk par Mapp Digital funkcijām, lūdzam skatīt šo saiti:
https://www.sendinblue.com/newsletter-software/.

Juridiskais pamatojums

Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt sniegto piekrišanu, atsakoties no informatīvā biļetena saņemšanas. Tas notiek, neskarot nevienas datu apstrādes darbības likumību, kas veikta pirms jūsu veiktās atsaukšanas.

Uzglabāšanas periods

Mums nodotos datus saistībā ar informatīvā biļetena abonēšanu mēs uzglabāsim līdz brīdim, kad jūs atteiksieties no informatīvā biļetena saņemšanas vai no informatīvā biļetena pakalpojumu nodrošinātāja, kā arī dzēsīsim no informatīvā biļetena izplatīšanas saraksta pēc tam, kad atteiksieties no informatīvā biļetena saņemšanas. Tas neietekmē mūsu citiem nolūkiem saglabātos datus.

Pēc jūsu atrakstīšanās no informatīvā biļetena saņēmēju saraksta mēs vai informatīvā biļetena pakalpojumu nodrošinātājs jūsu e-pasta adresi var iekļaut melnajā sarakstā, ja šāda darbība ir nepieciešama, lai novērstu sūtījumu veikšanu nākotnē. Melnajā sarakstā iekļautos datus izmanto tikai šādam mērķim, un tie netiek apvienoti ar citiem datiem. Tas kalpo gan jūsu, gan mūsu interesēm, lai, nosūtot informatīvos biļetenus, ievērotu juridiskās prasības (likumīgā interese VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta izpratnē). Uzglabāšanas laiks melnajā sarakstā ir neierobežots. Jūs varat iebilst pret uzglabāšanu, ja jūsu intereses ir augstākas par mūsu likumīgo interesi.

Lai saņemtu detalizētu informāciju, lūdzam skatīt Mapp Digital Datu aizsardzības noteikumus vietnē:
https://mapp.com/de/.

Datu apstrāde

Mēs ar iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju esam noslēguši datu aizsardzības līgumu (DPA). Tas ir līgums, kas paredzēts tiesību aktos par datu aizsardzību, kas garantē, ka mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datu apstrāde tiek veikta tikai atbilstoši mūsu norādēm un saskaņā ar VDAR.

7. Spraudņi un rīki

YouTube ar paplašinātu datu aizsardzības integrāciju

Mūsu tīmekļa vietnē tiek iegulti YouTube tīmekļa vietnes video. Tīmekļa vietnes operators ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Mēs izmantojam YouTube paplašinātas datu aizsardzības režīmā. Saskaņā ar YouTube šis režīms nodrošina, ka YouTube neuzglabā nekādu informāciju par šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem līdz brīdim, kad viņi noskatās video. Tomēr tas nenozīmē, ka var izslēgt datu koplietošanu ar YouTube partneriem paplašinātas datu aizsardzības režīma rezultātā. Piemēram, neatkarīgi no tā, vai jūs skatāties video, YouTube vienmēr izveidos savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.

Tiklīdz jūs šajā tīmekļa vietnē sāksiet atskaņot YouTube video, tiks izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Rezultātā YouTube serveris tiks informēts par to, kuras mūsu lapas esat apmeklējis. Ja jūs, apmeklējot mūsu vietni, esat pieslēdzies savam YouTube kontam, jūs ļaujat YouTube tieši piešķirt savus pārlūkošanas paradumus savam personīgajam profilam. Jūs varat to novērst, izrakstoties no sava YouTube konta.

Turklāt pēc tam, kad esat sācis atskaņot video, YouTube jūsu ierīcē varēs ievietot dažādas sīkdatnes vai salīdzināmās tehnoloģijas atpazīšanai (piemēram, ierīces digitālnospiedumu). Tādējādi YouTube varēs iegūt informāciju par šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Cita starpā šī informācija tiks izmantota, lai veidotu video statistiku ar mērķi uzlabot vietnes draudzīgumu pret lietotāju un novērst krāpšanas mēģinājumus.

Noteiktos apstākļos pēc YouTube video atskaņošanas sākšanas var tikt aktivizētas papildu datu apstrādes darbības, kas ir ārpus mūsu kontroles.

YouTube izmantošana ir balstīta uz mūsu interesi pievilcīgā veidā piedāvāt savu tiešsaistes saturu.
Saskaņā ar VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu tā ir likumīga interese. Ja ir saņemta attiecīga piekrišana, apstrāde tiek veikta tikai uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkta un TTDSG 25. panta (1) punkta pamata, ciktāl piekrišana ietver sīkdatņu uzglabāšanu vai piekļuvi lietotāja gala iekārtā esošajai informācijai (piemēram, ierīces digitālnospiedums) TTDSG izpratnē.

Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.
Detalizētu informāciju par to, kā YouTube apstrādā lietotāja datus, lūdzam skatīt YouTube Datu privātuma politikas vietnē: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Fonts (lokālā iegulšana)

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti tā sauktie Google Fonts, ko nodrošina Google, lai šajā vietnē nodrošinātu vienmērīgu fontu izmantošanu. Šie Google fonti tiek instalēti lokāli, lai kopā ar šo lietotni netiktu izveidots savienojums ar Google serveriem.

Detalizētu informāciju par Google Fonts lūdzam skatīt saitē:
https://developers.google.com/fonts/faq un ieskatīties Google Datu privātuma deklarācijā saitē:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Mēs izmantojam kartēšanas pakalpojumu, ko nodrošina OpenStreetMap (OSM).

Mēs veicam kartes datu iegulšanu no OpenStreetMap uz servera, ko nodrošina OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom. Saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par drošu trešo valsti. Tas nozīmē, ka Apvienotajā Karalistē ir tāds datu aizsardzības līmenis, kas ir ekvivalents Eiropas Savienības datu aizsardzības līmenim. Izmantojot OpenStreetMap kartes, tiek izveidots savienojums ar OpenStreetMap-Foundation serveriem. Procesa laikā un cita starpā jūsu IP adrese un cita informācija par jūsu rīcību šajā tīmekļa vietnē var tikt pārsūtīta uz OSMF. OpenStreetMap šim mērķim var saglabāt sīkdatnes jūsu pārlūkā vai izmantot līdzīgas atpazīšanas tehnoloģijas.

Mēs izmantojam OpenStreetMap ar mērķi nodrošināt atraktīvu mūsu tiešsaistes piedāvājumu pasniegšanu un atvieglot apmeklētājiem mūsu tīmekļa vietnē norādīto vietu atrašanu. Tādējādi tiek nodrošināts likumīgs pamatojums, kā noteikts VDAR 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktā. Ja ir saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta tikai uz VDAR 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkta un TTDSG 25. panta (1) punkta pamata, ciktāl piekrišana ietver sīkdatņu uzglabāšanu vai piekļuvi lietotāja gala iekārtā esošajai informācijai (piemēram, ierīces digitālnospiedums) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

2. Informācija par datu aizsardzību pretendentiem

Priecājamies, ka interesējaties par mums un piesakāties, vai esat pieteikušies darbam mūsu uzņēmumā. Mēs vēlamies jums sniegt šādu informāciju par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar pieteikumu.

Kurš ir atbildīgs par datu apstrādi?

Par datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu ir atbildīgi šādi uzņēmumi:
Vācija: Peek&Cloppenburg KG Mönckebergstrasse 8-10 20095 Hamburg

Datu aizsardzības deklarācija pretendentiem VAN GRAAF Latvijā:

Detalizētu informāciju par mūsu uzņēmumu, informāciju par personām, kuras ir pilnvarotas mūs pārstāvēt, un citām saziņas iespējām jūs atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē: https://www.vangraaf.com/lv/izlaides-zinas/
Ar atbildīgo institūciju Latvijā iespējams sazināties, zvanot pa tālruni: +371 662571 01

Kādus jūsu datus mēs apstrādājam? Un kādiem mērķiem?

Mēs apstrādājam ar jūsu pieteikumu saistītos datus. Tas attiecas uz:

a) vispārīgo informāciju par jums, piemēram, informāciju, pēc kuras jūs iespējams identificēt, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi,

b) datiem par jūsu izglītību un profesionālo kvalifikāciju,

c) informāciju saistībā ar amatu, kuram esat pieteicies, piemēram, informāciju par algu,

d) statistikas datiem,

kā arī cita veida informāciju, ko jūs mums nosūtāt saistībā ar savu pieteikumu, piemēram, papildu dokumentiem (piemēram, pavadvēstuli, sertifikātiem utt.).

Iepriekš minētie dati var tikt izmantoti iekšējās statistikas veidošanai. Statistikas dati tiek apstrādāti anonīmi, tādējādi neļaujot izdarīt nekādus secinājumus par konkrētā pretendenta identitāti.

Kāds ir juridiskais pamatojums?

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats šajā pieteikšanās procesā ir galvenokārt … pants. Saskaņā ar to ir atļauta datu apstrāde, kas nepieciešama saistībā ar lēmumu par darba attiecību nodibināšanu.

Ja dati pēc pieteikšanās procesa noslēguma var būt nepieciešami kriminālvajāšanai, datu apstrāde var notikt, pamatojoties uz VDAR 6. panta prasībām, it sevišķi ar mērķi aizsargāt likumīgās intereses atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunktam. Tad mūsu interese aprobežojas ar pretenziju celšanu vai aizsardzību pret tām.

Cik ilgi tiek uzglabāti dati?

Atteikuma gadījumā pretendentu dati tiks izdzēsti pēc 6 mēnešiem.

Gadījumā, ja piekrītat savu personas datu papildu uzglabāšanai, mēs jūsu datus pievienosim savam pretendentu lokam. No tā dati tiks dzēsti pēc diviem gadiem. Juridiskais pamats ilgākam datu uzglabāšanas periodam ir jūsu piekrišana – VDAR 6. panta (1) punkta 1. teikums, a) apakšpunkts.

Ja pēc jūsu pieteikuma tiek nodibinātas darba attiecības, jūsu dati un dokumenti tiks pārvietoti uz personāla failu darba attiecību uzturēšanai.

Kādas citas atlases procedūras tiek izmantotas?

Izmantojot personības un intelekta pārbaudes metodes, mēs vēlētos iemācīties jūs labāk saprast, lai varētu pieņemt abām pusēm maksimāli daudzsološu lēmumu. Atlases procesa padziļināšana, izmantojot zinātniskas metodes, galu galā ir profesionalitātes un nopietnības izpausme, un tā var jums sniegt arī vērtīgus stimulus. Personības un intelekta pārbaudes procedūras tiek veiktas tikai uz brīvprātības principa. Nepiedalīšanās nekavējoties radīs neizdevīgu stāvokli atlases procesā. Rezultātus aplūko tikai īpaši apmācīti atlases speciālisti, un tie tiek vērtēti tikai attiecībā uz vakanto amatu.

Personības metodi prognozējošo indeksu (PI) nodrošina mūsu partneruzņēmums Predictive Index LLC. Lai reģistrētu PI, netiek ievākti nekādi detalizēti dati, izņemot jūsu vārdu un e-pasta adresi. Piekļuvi prognozējošā indeksa sistēmai jūs saņemsiet e-pastā. Jūsu ievadītos datus (īpašību atlase) sistēma izdzēsīs uzreiz pēc rezultāta (grafiskā attēlojuma un pieteikuma instrukciju) sagatavošanas. PI uzņēmuma centrālā servera personīgajā pastkastē saglabātais rezultāts pēc jūsu pieprasījuma tiks dzēsts jebkurā procesa posmā; pretējā gadījumā tas personīgajā pastkastē tiek droši uzglabāts 90 dienas. Šajā periodā rezultātu atkārtoti apskatīt ir pilnvarota tikai Cilvēkresursu nodaļa. Mēs esam noslēguši pasūtījuma apstrādes līgumu ar šo pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošina, ka datu apstrāde tiek veikta atļautā veidā.

Intelekta pārbaudes procedūras veic un papīra formā novērtē apmācīti atlases speciālisti. Procedūru apstrādei tiks apkopota informācija par jūsu vārdu, vecumu, dzimumu un izglītību. Testa procedūras rezultāti jebkurā procedūras posmā tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma; pretējā gadījumā dublējumfaili tiks uzglabāti 3 mēnešus. Šajā periodā rezultātu atkārtoti apskatīt ir pilnvarota tikai Cilvēkresursu nodaļa.

Kur tiek apstrādāti dati?

Pretendenta dati tiek apstrādāti tikai datu centros Vācijas Federatīvajā Republikā. [PI procesa ietvaros ievāktie dati tiek apstrādāti datu centrā ASV. Nodošana notiek, pamatojoties uz līguma standartklauzulām ar PI LLC Bostonā un, kā papildu garantiju, mēs pseidonomizējam jūsu datus, kuriem varam piekļūt tikai mēs.]

Jūsu tiesības kā „datu subjektam”

Jums ir tiesības uz informāciju par personas datiem, ko mēs par jums apstrādājam. Ja informācijas pieprasījums netiek veikts rakstiski, mēs lūdzam jūs saprast, ka varam pēc tam pieprasīt no jums pierādījumus, kas pierāda, ka esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Turklāt jums ir tiesības veikt korekcijas, dzēst vai ierobežot apstrādi, ciktāl jums uz to ir juridiskas tiesības.

Turklāt jums juridisku prasību ietvaros ir tiesības iebilst pret apstrādi. Tas pats attiecas uz tiesībām uz datu pārnesamību.
Ja jums ir radušies kādi jautājumi par datu aizsardzību, sūtiet mums e-pasta vēstuli uz adresi: datenschutz@peek-und-cloppenburg.de