2022. április 01. 0:0:01 – 2022. május 8. 23:59:59

VAN GRAAF nyereményjáték” részvételi- és játékszabályzata

A „VAN GRAAF nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék) szervezője, illetve lebonyolítója a VAN GRAAF Ruházati és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 121., cégjegyzékszám:01-06-781193, adószám: 22576686-2-42, a továbbiakban „Szervező”).

A Játék meghirdetésre kerül a Szervező hivatalos honlapján (https://www.vangraaf.com/hu/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/vangraaf_hu/), Facebook oldalán (https://www.facebook.com/VANGRAAFHU/), valamint közösségi influencerek tevékenysége által.

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. hatálya alá.

A Játékon való részvétellel a résztvevők tudomásul veszik és elfogadják jelen részvételi- és játékszabályzatban foglaltakat.

Részvételre azok a teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek jogosultak, akik magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, és akik a nyereményjátékon való részvétel (elküldés) időpontjában a 18. életévüket betöltötték (a továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel érdekében történő regisztráció során a Játékos a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásán túl nyilatkozik arról is, hogy a regisztráció időpontjában a 18. életévét betöltötte, valamint Magyarországon lakóhellyel rendelkezik.

Minden Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban.

A Játékon való részvétel önkéntes, ingyenes és független a Szervező bármilyen árucikkének, illetve szolgáltatásának megvásárlásától, illetve hírlevelére való feliratkozástól.

A Játékon való részvételhez egy előzetes regisztráció szükséges a https://www.vangraaf.com/hu/ honlapon, ahol meg kell válaszolni egy kérdést (Milyen szokatlan helyre vezet az első túrád a kerékpárral?), ki kell tölteni a részvételi űrlapot, el kell fogadni a részvétel feltételeit és a Játékos hozzájárulását adja a regisztrációhoz szükséges személyes adatainak kezeléséhez a Játékban való részvétel érdekében.

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban megadott valamennyi személyes információ meg kell feleljen a valóságnak és annak teljes körűnek kell lennie.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; így azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében többszöri regisztrációval játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játék 2022. április 01. 0:0:01 óra – 2022. május 8. 23:59:59 között tart. Ezen időszak előtti és utáni időpontban történt regisztráció nem vehető figyelembe.

A Játékban való részvétel érdekében minden Játékosnak a Játék időtartama alatt a https://www.vangraaf.com/hu/ honlapon regisztrálnia szükséges, ahol kötelezően meg kell adni az alábbi személyes adatokat: megszólítás, vezetéknév, keresztnév, e-mail elérhetőség, valamint ki kell választania VAN GRAAF üzlethelyiséget (Allee vagy Árkád bevásárlóközpont), ahol a Játékos a nyereményjátékot átveszi.

A regisztrált Játékosok között kisorsolásra kerül kettő (2) darab Bonvelo márkájú kerékpár („Red Flag” Singlespeed Bike, Mérete: XL, a továbbiakban: Nyeremény). A nyerteseket egy zsűri választja ki az alapján, hogy a regisztrációkor megválaszolandó kérdésre ki adta a legkreatívabb választ. A zsűri hatáskörébe tartozik eldönteni azt, hogy melyik válasz szerinte a legkreatívabb.  A nyertesek kiválasztására a játék befejezését követő  hét (7) munkanapon belül kerül sor. A nyertesek kiválasztásáról jegyzőkönyv készül.

Nyertesek száma: 2 fő

Nyeremény: 2 db Bonvelo márkájú kerékpár („Red Flag” Singlespeed Bike, Mérete: XL)

Eredményhirdetés: a nyerteseket a Szervező legkésőbb a Játék időtartamának lezárását követő hét (7) munkanapon belül értesíti e-mailben. Ha a Játékos által megadott e-mail cím helytelen vagy érvénytelen, a Szervező nem köteles felkutatni a helyes e-mail címet vagy más elérhetőségeket. A hibás e-mail cím megadásából eredő hátrányokat a Játékos viseli.

A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, annak cseréje nem lehetséges, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyertes Játékosok a Nyereményről lemondhatnak.

A nyertesek kiválasztása során 2 tartaléknyertes kerül kiválasztásra.

A Nyereményről értesített Játékosok a Nyereményt a regisztráció során kiválasztott VAN GRAAF üzlethelyiségében vehetik át személyesen, illetve meghatalmazott útján a Játék időtartamának lezárását követő 3-4 héten belül.

A Játékosoknak a Nyeremény átvétele során azokat a személyes adataikat kell megadniuk, melyeket a regisztráció során is megadtak azzal, hogy a Szervező a Játékban való részvételi feltételek megvalósulását is ellenőrzi. A nyertes Játékosok beazonosítása érdekében szükséges, hogy a Játékosok ugyanazon személyes adatokat adják meg, mint amelyeket a regisztráció során megadtak, ellenkező esetben a beazonosítás lehetetlenné válhat.

A Szervező megtagadhatja a Nyeremény átadását a Játékos számára, amennyiben a nyertes Játékos által a Játék során megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak.

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményért az átvételre meghatározott időtartamon belül nem jelentkezik, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal, a nyertes Játékos nem teljesíti a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, a nyertes Játékos egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a Nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a Nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes Játékos elesett a Nyeremény átvételének lehetőségétől. Ebben az esetben a Szervező a tartaléknyertesekkel felveszi a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében. A Szervező emellett fenntartja a jogot, hogy egy pótsorsoláson pótnyerteseket sorsoljon ki, amennyiben az eredeti nyertes Játékosok és a tartalékjátékosok is a Játékból a jelen szabályzat szerint kizárásra kerültek, avagy egyéb okból elesnek a Nyeremény átvételének lehetőségétől.

A Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz és a Játékban történő részvételükkel kifejezetten elfogadják azt, hogy a kisorsolt nyertesek nevét a Szervező jogosult megnevezni a Szervező hivatalos honlapján, Instagram oldalán, Facebook oldalán.

A Nyereményhez tartozó futár költség, adó- és esetleges járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl.: a nyeremény átvételéhez szükséges útiköltség) a nyertest terhelik.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen technikai nehézségért, amely befolyásolja a Játékon való részvételt. A Játék külső körülmények és korlátok miatt befejezhető vagy megszüntethető anélkül, hogy a Játékosoknak bármilyen igényük lenne a Szervezővel szemben.

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

A Játék jelen szabályzata a Szervező fenti hivatalos honlapján, Instagram oldalán, Facebook oldalán érhető el a Játék időtartama alatt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa.

Ezt a Játékot a Facebook, Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékot a Szervező hivatalos honlapján, Instagram és Facebook oldalán történő egyidejű tájékoztatás mellett bármikor, indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

A Szervező döntése a Játékban végleges, a jogorvoslati lehetőség ki van zárva. A Játékra kizárólag a magyar jog érvényes. Amennyiben a bírósági úton való jogorvoslati lehetőség nem zárható ki, úgy a fogyasztóvédelmi ügyekben illetékes magyar bíróság jogosult eljárni a magyar polgári perrendtartásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

Kelt: Budapest, 2022.03.22.

VAN GRAAF Ruházati és Kereskedelmi Betéti Társaság

Szervező