VAN GRAAF nyereményjáték” adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a https://www.vangraaf.com/hu/honlapon található „VAN GRAAF nyereményjátékban” (a továbbiakban: Játék) résztvevő adatkezeléssel érintett játékosoknak (a továbbiakban: Játékos, Érintett) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikk szerinti tájékoztatását szolgálja.

A Játékban részt vevő Játékosok személyes adatait a VAN GRAAF Ruházati és Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kizárólagosan kezeli. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót a Játékosok személyes adatainak kezeléséhez nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő adatai:

VAN GRAAF Ruházati és Kereskedelmi Betéti Társaság

székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 121.

cégjegyzékszám:01-06-781193

adószám: 22576686-2-42

képviselő: VAN GRAAF GmbH (Ludger Wonnemann, Felix Schröder, Verena Czaja a VAN GRAAF GmbH képviseletében eljárni jogosult személyek)

e-mail elérhetőség: service.budapest@vangraaf.com

Az Adatkezelő 2022. április 01. 0:0:01 – 2022. május 8. 23:59:59 közötti időszakban Játékot szervez, amelynek keretében a Játékban résztvevők között kettő (2) db Bonvelo márkájú kerékpár („Red Flag” Singlespeed Bike, Mérete: XL) kerül kisorsolásra. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a https://www.vangraaf.com/hu/ honlapon előzetesen regisztráljon, ahol meg kell válaszolnia egy kérdést (Milyen szokatlan helyre vezet az első túrád a kerékpárral?),  meghatározott személyes adatokat szükséges megadnia, annak érdekében, hogy a Játékos a Játékban részt vegyen, az Adatkezelő a Játékot lebonyolítsa, a nyertes Játékossal (a továbbiakban: Nyertes) a nyeremény kisorsolását követően kapcsolatba léphessen, illetve, hogy a Nyertes az Adatkezelő üzlethelyiségében a nyereményt átvehesse. A Játékos regisztráció során megadott személyes adatai kezelésének célja a Játék Szervező általi megfelelő lebonyolítása, a Nyertes regisztráció során megadott személyes adatai kezelésének célja az Adatkezelő a rá irányadó adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése is.

A Játékos a Játékra való regisztráció során, a Játékban való részvétel érdekében önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű hozzájárulását adja a regisztráció során általa megadott személyes adatainak kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Nyertes regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelő a rá irányadó adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az ahhoz szükséges mértékig és időtartamig kezeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

A Játékos a Játékban való regisztráció során kötelezően az alábbi személyes adatokat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére:

 • megszólítás
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail elérhetőség
 • életkor igazolása céljából a Játékos arra vonatkozó nyilatkozatának adata, hogy a regisztráció időpontjában a 18. életévét betöltötte, valamint arra vonatkozó nyilatkozatának adata, hogy Magyarországon lakóhellyel rendelkezik
 • a kérdésre -, hogy „Milyen szokatlan helyre vezet az első túrád a kerékpárral?” – adott válasz.

A Nyertes azonosítása és a részvételi feltételeknek való megfelelése céljából az Adatkezelő felé igazolja személyazonosságát, valamint azt, hogy hogy 18. életévét betöltötte és magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében a Játékos személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonásáig, azonban legkésőbb a nyeremény Adatkezelő üzlethelyiségében való átvételének időpontjáig kezeli, kivéve a Nyertesek személyes adatait, amelyek legfeljebb az adó- és számviteli jogszabályokban meghatározott törvényes maximális elévülési határidőket figyelembe véve kerülnek ezen időtartamig megőrzésre.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő nyereményjátékkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és megbízottjai. A Játékosok regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelő az irányítása alatt eljáró alkalmazottai útján jogosult kezelni a GDPR 29. cikke alapján.

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait más adatkezelő, illetve adatfeldolgozó részére, valamint harmadik országokba, továbbá nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítást valamely jogszabály kötelezővé teszi.

A személyes adatok kezelése vonatkozásában nem kerül sor profilalkotásra, illetve automatizált döntéshozatalra.

 • Hozzáférési jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen a GDPR 15. cikkében foglaltak szerint.
 • Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat a GDPR 16. cikkében foglaltak szerint.
 • Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikkében foglaltak szerint.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállnak.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta a GDPR 20. cikkében foglaltak szerint.

Az Érintett jogait az Adatkezelő alábbi e-mail elérhetőségén keresztül gyakorolhatja: service.budapest@vangraaf.com

Az Adatkezelő az Érintett hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozhatóságához, adathordozhatósághoz való joggyakorlásával összefüggő kérelmeit a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül a Játékos jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) jár el további információkért lásd: https://naih.hu.

A Játékos a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, a panasztételhez való jog felügyeleti hatóság előtt történő érvényesítéstől függetlenül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

Az Adatkezelő a kezelésében lévő, illetve általa megőrzött személyes adatokat bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kelt: Budapest, 2022.03.22.

VAN GRAAF Ruházati és Kereskedelmi Betéti Társaság

Adatkezelő