Podmínky používání

Webové stránky VAN GRAAF mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které jsou ve vlastnictví třetích osob (dále jen „odkazované externí internetové stránky“). Společnost VAN GRAAF se tímto výslovně distancuje od obsahu všech odkazovaných externích internetových stránek a obsah těchto internetových stránek nepřijímá za obsah vlastních webových stránek. Společnost VAN GRAAF nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah odkazovaných externích internetových stránek, leda by společnost VAN GRAAF obsah předmětné odkazované externí internetové stránky znala, byla si vědoma jeho protiprávního obsahu a bylo pro společnost VAN GRAAF technicky možné a ekonomicky rozumně požadovatelné, aby užívání takové odkazované externí internetové stránky zabránila. Společnost VAN GRAAF prohlašuje, že v době, kdy společnost VAN GRAAF na své webové stránky odkazy na odkazované externí internetové stránky umístila, neobsahovaly odkazované externí internetové stránky protiprávní obsah. Společnost VAN GRAAF zdůrazňuje, že není schopna jakýmkoliv způsobem ovlivnit budoucí podobu či obsah odkazovaných externích internetových stránek.

Společnost VAN GRAAF nepřijímá za žádných okolností odpovědnost za škodu, která vznikne z užívání nebo nemožnosti užívání odkazovaných externích internetových stránek. Společnost VAN GRAAF též nepřebírá odpovědnost za obsah externích internetových stránek, které obsahují odkaz na webové stránky společnosti VAN GRAAF či na specifický obsah webových stránek společnosti VAN GRAAF.

Webové stránky společnosti VAN GRAAF jsou určeny k Vašemu osobnímu a nekomerčnímu užívání. Uživatel není oprávněn měnit, kopírovat, rozesílat, vysílat, uveřejňovat, poskytovat licence, přenášet ani jakkoliv veřejně předvádět jakékoliv informace, text či obrázky mající původ ve webových stránkách společnosti VAN GRAAF, ani je používat jako základ pro jakýkoli materiál, ani uveřejňovat nebo prodávat jakékoli výňatky či části obsahu webových stránek společnosti VAN GRAAF. Společnost VAN GRAAF povoluje ukládání textů výlučně k soukromému použití a citaci. Jakékoli ukládání nebo použití údajů k jiným účelům podléhá našemu předchozímu písemnému souhlasu.

Odkazy na webové stránky společnosti VAN GRAAF mohou být na externích internetových stránkách provozovaných třetími osobami umístěny pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti VAN GRAAF.