Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže

Pořadatelem spotřebitelské soutěže je společnost VAN GRAAF, k.s., IČ: 27950638, se sídlem Praha – Praha 4, Ve Svahu 482/5, PSČ 14700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 58478 (dále také jen „VAN GRAAF“).

Soutěž probíhá na území České republiky na webových stránkách VAN GRAAF: https://www.vangraaf.com/cz/ .

Soutěž se koná od 11.04.2022 00:00 hod do 08.05.2022 23:59 hod.

Vyhrát lze 1 x 1 BLIZZ „Red Flag“ Singlespeed Bike ve velikosti L značky Bonvelo. Výhra bude výherci předána pouze osobně na pobočce společnosti VAN GRAAF v Praze, pokud se společnost VAN GRAAF a výherce písemně nedohodnou jinak

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které v době účasti v soutěži dosáhly věku 18 let a mají bydliště v České republice.

Soutěže se nemohou zúčastnit spolupracovníci VAN GRAAF a osoby jim blízké ve smyslu
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Účast prostřednictvím loterijních společností, automatizované účasti, vícenásobné účasti a účast s falešnou identitou nebo identitou třetích osob nejsou povoleny.

Účast v soutěži je dobrovolná, bezplatná a není spojena s povinností nákupu.

K účasti v soutěži je nutné:

 1. Vyplnit do registračního formuláře dostupného na webové stránce:
  https://www.vangraaf.com/cz následující údaje:
  – oslovení * (za účelem identifikace)
  – jméno* (za účelem identifikace)
  – příjmení* (za účelem identifikace)
  – bydliště* (za účelem ověření bydliště v ČR jako jedné z podmínek soutěže)
  – e-mailová adresa* (k zaslání informace o případné výhře) a
 2. Zodpovědět soutěžní otázku: „Jak se jmenuje nová flexibilní kolekce od Finshley&Harding London?“ a
 3. Potvrdit účast kliknutím na políčko: „Ano, chci vyhrát kolo“.

Po úspěšné registraci se účastníkovi na obrazovce zobrazí následující potvrzující sdělení: „Zvládnuto! Děkujeme za účast! Držíme palce a ozveme se, pokud vyhraješ!”.

Kontaktní údaje nelze po registraci změnit, s výjimkou postupu podle článku VII písm. b) těchto podmínek.

Každý účastník se do soutěže může registrovat pouze jednou.

Po skončení soutěže bude z přihlášených soutěžících s úplnými kontaktními údaji a správnou odpovědí na soutěžní otázku vylosován/náhodným výběrem vybrán do 20.05.2022 celkem 1 výherce.

Registrace s nesprávnými nebo neúplnými kontaktními údaji, s nesprávnou odpovědí na soutěžní otázku, vícenásobné stejné registrace nebo registrace, u nichž existuje podezření na manipulaci nebo které jinak porušují tyto podmínky účasti, budou z účasti v soutěži bez udání důvodu vyloučeny. Společnost VAN GRAAF si vyhrazuje právo vyžádat si od účastníka vyjádření, pokud existuje podezření na důvod vyloučení. Pokud nebude vyjádření učiněno ve lhůtě stanovené společností VAN GRAAF, vyhrazuje si společnost VAN GRAAF právo vyloučit takového účastníka z účasti v soutěži.

Výherce bude o výhře informován do 7 kalendářních dnů e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, a bude vyzván, aby do 7 kalendářních dnů závazně potvrdil termín osobního převzetí výhry na pobočce VAN GRAAF v Praze.

V případě nedoručení oznámení o výhře není společnost VAN GRAAF povinna provádět další šetření.

Pokud výherce nezareaguje na oznámení o výhře do 7 kalendářních dnů od odeslání oznámení, ztrácí bez náhrady nárok na výhru a společnost VAN GRAAF je oprávněna stejným způsobem určit a vyrozumět náhradního výherce.

Výherce si cenu vyzvedne osobně na pobočce společnosti VAN GRAAF v Praze v termínu dohodnutém se společností VAN GRAAF.

Před převzetím výhry je výherce povinen předložit VAN GRAAF svůj osobní doklad k ověření totožnosti a podepsat protokol o převzetí výhry. Pokud některá z těchto podmínek nebude splněna, ztrácí výherce bez náhrady nárok na výhru.

Společnost VAN GRAAF nenese odpovědnost za nemožnost vyzvednout si výhru v dohodnutý den z důvodů, za které je odpovědný výherce.

Náklady na cestu do pražské pobočky VAN GRAAF hradí výherce sám.

Nebude-li cena vyzvednuta v dohodnutém termínu, propadá bez dalšího ve prospěch společnosti VAN GRAAF a výherce ztrácí bez náhrady nárok na tuto výhru, pokud se společnost VAN GRAAF a výherce písemně nedohodnou jinak.

Účastníci soutěže se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. VAN GRAAF tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany VAN GRAAF, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Nárok na výhru nelze přenést na jinou osobu. Soutěžící nemá nárok výhru reklamovat. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.

Osobní údaje účastníků a výherců budou spravovány výhradně pořadatelem, společností VAN GRAAF, k.s., IČ: 27950638, se sídlem Praha 4, Ve Svahu 482/5, PSČ 14700, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 58478.

Společnost VAN GRAAF zpracovává osobní údaje účastníků a výherců v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, výhradně za účelem vedení a zajištění řádného průběhu soutěže, předání výhry, plnění daňových povinností a vyřizování případných reklamací, jakož i případného uplatnění nároků vyplývajících z těchto podmínek účasti.

Osobní údaje nebudou využívány k marketingovým účelům.

Uvedením osobních údajů jmenovaných v článku IV. těchto podmínek soutěže a potvrzení účasti kliknutím na políčko „Ano, chci vyhrát kolo.“ účastník souhlasí s uložením, zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jím vyplněných údajů. Osobní údaje účastníků a výherců budou zpracovávány na základě takto uděleného souhlasu a za účelem plnění povinností pořadatele vyplývajících z právních předpisů, jakož i za účelem případného určení, přezkoumání nebo odvrácení nároků, což představuje realizaci oprávněných zájmů společnosti VAN GRAAF.

Osobní údaje se ukládají a zpracovávají v digitální podobě. Společnost VAN GRAAF prohlašuje, že používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných údajů, která jsou přiměřená rizikům a kategoriím chráněných údajů, zejména osobní údaje chrání před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením.

Osobní údaje účastníků a výherců budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizaci soutěže, vyřizování reklamací, vypořádání plateb daně z příjmů, ověřování reklamací a v souvislosti se závaznými předpisy, které ukládají společnosti VAN GRAAF zpracovávat údaje po realizaci soutěže.

Účastníci, kteří v rámci soutěže dobrovolně poskytnou své osobní údaje, mají v souvislosti s jejich zpracováním společností VAN GRAAF právo na:

 1. přístup ke svým osobním údajům,
 2. požádat o opravu (doplnění) svých osobních údajů – pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné,
 3. požádat o omezení nebo výmaz svých osobních údajů s výhradou, že omezení, odmítnutí poskytnutí údajů nebo jejich výmaz znemožní účast v soutěži, vydání a zpracování výher,
 4. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli v průběhu soutěže a je rovnocenné nesplnění formálních požadavků pro účast v soutěži a vyloučení účastníka ze soutěže.

Žádost o opravu, aktualizaci, omezení nebo výmaz poskytnutých údajů, jakož i dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zaslat na následující e-mailovou adresu: service.praha@vangraaf.com nebo poštou na adresu sídla společnosti VAN GRAAF.

Údaje účastníků a výherců nebudou automaticky zpracovávány a nebudou profilovány.

Údaje účastníků a výherců nebudou předány třetím zemím/mezinárodním organizacím.

Soutěžící se může obrátit na správce nebo v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Každý účastník má právo podat písemnou stížnost na způsob, jakým byla soutěž vedena, a na to, jak byla vyřízena, a to do 7 dnů od skončení soutěže. Na stížnosti podané po výše uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Za datum podání stížnosti se považuje datum poštovního razítka zásilky obsahující stížnost.

Stížnost musí obsahovat přesné údaje stěžovatele (příjmení, jméno, úplnou adresu) a důvod stížnosti, informaci o tom, čeho se stěžovatel domáhá a popis okolností, které stížnost odůvodňují.

Stížnost musí být podána písemně doporučeným dopisem na následující adresu: VAN GRAAF, k.s., Praha 4, Ve Svahu 482/5, PSČ 14700, přičemž na obálce musí být uvedeno „STÍŽNOST VAN GRAAF SOUTĚŽ“.

Osoba, která stížnost podala, bude do 7 dnů po prověření stížnosti společností VAN GRAAF doporučeným dopisem informována o tom, že stížnost byla vyřízena. Stížnosti budou přezkoumány nejpozději do 30 dnů od jejich doručení společnosti VAN GRAAF. Společnost VAN GRAAF může stěžovatele o výsledku stížnosti písemně informovat také jiným způsobem (e-mailem, datovou schránkou nebo podobně).

Rozhodnutí o stížnosti je konečné a nelze se proti němu odvolat. Výše uvedené nezbavuje účastníka práva uplatňovat nároky na základě obecně platných právních předpisů, včetně soudních řízení.

Společnost VAN GRAAF si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit soutěž v případě nepředvídaných okolností.

Společnost VAN GRAAF si vyhrazuje právo soutěž zrušit, ukončit nebo pozastavit zejména v případě zjištění pokusů o zneužití prostřednictvím manipulace nebo v případě, že již není zaručeno řádné provedení, zejména v případě selhání hardwaru nebo softwaru, chyb v programu, počítačových virů nebo neoprávněných zásahů třetích stran, jakož i v případě mechanických, technických nebo právních problémů.

Společnost VAN GRAAF si rovněž vyhrazuje právo provést změny těchto podmínek účasti v průběhu soutěže, přičemž tyto změny musí být provedeny transparentně a nesmí vést ke zhoršení podmínek účasti pro účastníky, kteří se soutěže zúčastnili před změnou podmínek účasti. Tyto změny vstoupí v platnost dnem zveřejnění změněných podmínek účasti na internetových stránkách VAN GRAAF. Účastníci mohou být o změnách informováni také individuálně.

Práva a povinnosti společnosti VAN GRAAF, účastníků a výherců se řídí výhradně těmito soutěžními podmínkami; veškeré informace o soutěži obsažené v propagačních materiálech mají pouze informativní charakter.

Ve věcech neupravených těmito soutěžními podmínkami se použijí příslušná ustanovení českého práva, zejména občanského zákoníku.

Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Společnost VAN GRAAF nenese odpovědnost za to, že v důsledku jednání poskytovatelů služeb (např. poštovních služeb, dopravců, telekomunikačních společností, správců počítačových sítí, poruchy internetu nebo softwaru či hardwaru účastníka) nebo v důsledku vyšší moci v souvislosti s poskytováním služeb nebude moci přes veškeré své úsilí splnit všechny nebo část svých povinností stanovených v těchto podmínkách.

Soutěž není nijak sponzorována, podporována, spravována ani prováděna společností Facebook nebo Instagram, ani s nimi není nijak spojena. Společnost Facebook ani Instagram nenesou odpovědnost za jednání VAN GRAAF ani za následky vyplývající ze soutěže. Každý účastník zcela zbavuje společnost Facebook a Instagram jakékoli odpovědnosti v souvislosti se soutěží (úplné zbavení odpovědnosti společností Facebook a Instagram v souvislosti se soutěží).

Tyto soutěžní podmínky jsou k dispozici na pobočce VAN GRAAF v Praze a na internetových stránkách https://www.vangraaf.com/cz. Případné dotazy týkající se soutěže můžete zasílat na e-mailovou adresu: service.praha@vangraaf.com.