REGULAMIN KONKURSU #vangraaf_flatlay.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma VAN GRAAF GmbH Sp. k.
VAN GRAAF Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań
VAN GRAAF CH Serenada, al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41 Kraków
VAN GRAAF Forum Gdańsk, Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk.

Siedziba firmy: Wrocław, Sąd Rejestrowy we Wrocławiu; Nr w Rejestrze Handlowym: 36146, Zarząd: Verena Czaja, Felix Schröder, Ludger Wonnemann
Prokurent: Peter Bethmann (dalej "VAN GRAAF").

Konkurs w imieniu VAN GRAAF prowadzi PRIMUM Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 160091, (dalej „Agencja”).

VAN GRAAF i AGENCJA razem występują jako Organizator.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad określonych w poniższym Regulaminie.

Celem Konkursu jest promocja marki VAN GRAAF.

Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej https://www.vangraaf.com/pl/przedsiebiorstwo/flatlay/regulamin-konkursu/ oraz w wybranych salonach VAN GRAAF i w siedzibie Agencji.

Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook ani serwis Instagram. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs.

Konkurs trwa od 18 sierpnia 2018 r. do 8 września 2018 r. w następujących salonach VAN GRAAF:

Poznań: 18 sierpnia 2018 r. – 8 września 2018 r.
VAN GRAAF Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań

Kraków: 18 sierpnia 2018 r. – 8 września 2018 r.
VAN GRAAF CH Serenada, al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 41 Kraków

Gdańsk: 18 sierpnia 2018 r. – 8 września 2018 r.
VAN GRAAF Forum Gdańsk, Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi opublikować na swoim profilu w portalu Instagram i/lub Facebook swoje (publicznie dostępne) kreatywne zdjęcie typu Flatlay. Zdjęcie ma być wykonane przy wykorzystaniu ubrań i akcesoriów dostępnych w jednym z 3 salonów VAN GRAAF biorących udział w konkursie we wskazanych powyżej terminach. Zdjęcie musi przedstawiać stylizację i zostać oznaczone hashtagiem #vangraaf_flatlay i #vangraafcom. Każdy uczestnik może opublikować dowolną liczbę zdjęć. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

VAN GRAAF i AGENCJA wybiorą spośród wszystkich uczestników Konkursu 10 zwycięzców z 3 miast (Poznań, Kraków, Gdańsk), którzy otrzymają nagrody – vouchery zakupowe do realizacji w salonach VAN GRAAF lub na VANGRAAF.COM o wartości 1000 PLN każdy (w sumie 10 nagród). Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające własne profile w portalach Instagram i/lub Facebook. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie jedynie po przedstawieniu zgody opiekuna prawnego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy VAN GRAAF oraz AGENCJI.

Lista Zwycięzców w poszczególnych miastach zostanie podana na stronie www.facebook.com/VANGRAAF/. W przypadku nie podania przez zdobywców nagród danych niezbędnych do przesłania lub wydania nagrody w ciągu 7 dni od daty publikacji listy laureatów uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu.

Organizatorzy nie odpowiadają za problemy z dostarczeniem/odbiorem poczty e-mail przez Uczestników.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać na piśmie, na adres AGENCJI: PRIMUM Public Relations, ul Widok 8, 00-023 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs #vangraaf_flatlay” przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Pisemne reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VAN GRAAF i AGENCJA nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość opublikowanych przez Uczestników zdjęć i ich zgodność z regulaminem portali Facebook i Instagram.

Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy wyrażają bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie opublikowanych przez nich zdjęć konkursowych, a w przypadku otrzymania nagrody również imienia i nazwiska, w materiałach promocyjnych VAN GRAAF, w szczególności na profilach VAN GRAAF w portalach Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej www.vangraaf.com.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych (zwanych w skrócie RODO) przystępując do konkursu, uczestnik udziela Agencji zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych takich jak: imię i nazwisko oraz adres w celu przesłania nagrody. Przekazane przez uczestnika dane kontaktowe Agencja będzie wykorzystywać wyłącznie w celu określonym w Regulaminie Konkursu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania opisanych w Regulaminie celów, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego ich przechowywania. Dane osobowe są przetwarzane przez Agencję z zachowaniem wszystkich środków ochrony wymaganych przez RODO. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich przenoszenia a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VAN GRAAF rezerwuje sobie prawo do zmiany zasad Konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyny. VAN GRAAF nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe w trakcie Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.