Ty dajesz nam się poznać – my poświęcamy Ci całą naszą uwagę.

Dialog jako szansa – rozmowa z pracownikiem w VAN GRAAF

Rozmowa z pracownikiem oparta na modelu kompetencji VAN GRAAF to ważny element dialogu między pracownikami i przełożonymi w naszej firmie. Oprócz codziennej wymiany informacji przynajmniej raz w roku poświęcamy czas na wnikliwą i indywidualną rozmowę pracowników ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi. Dzięki tym rozmowom mamy możliwość uzyskania informacji na temat kompetencji oraz indywidualnych umiejętności. Jest to również okazja, aby przyjrzeć się mocnym stronom oraz szansom rozwoju. Taka rozmowa to także sposobność, aby omówić działania ukierunkowane na rozwój oraz inne kwestie dotyczące dalszej współpracy.

Prowadzone w ten sposób oraz regularnie odbywające się rozmowy są gwarancją relacji opartych na szacunku oraz przyczyniają się do polepszenia kultury współpracy i działania w firmie.

Fachowość to umiejętność łączenia, pogłębiania i krytycznego analizowania specjalistycznej i ogólnej wiedzy oraz stosowania jej w różnych kontekstach. Są to czysto merytoryczne umiejętności i kompetencje, które nabywa się z reguły w trakcie edukacji i poszerza w ramach kształcenia ustawicznego.

 • Fachowe umiejętności
 • Systemy/elektroniczne przetwarzanie danych
 • Organizacja/procesy

Kompetencje analityczne i strategiczne to umiejętność szybkiego analizowania złożonych kontekstów, identyfikowania przyczyn i właściwego oceniania możliwych skutków. Kompetentny analitycznie i strategicznie pracownik poszukuje wszystkich ważnych informacji, wykorzystuje je i systematycznie przetwarza, odpowiednio wyznacza priorytety, podejmując przemyślane decyzje. Rozważa możliwe skutki, lecz także konsekwencje, jakie wystąpią w razie zaniechań.

 • Zdolność pojmowania
 • Myślenie holistyczne
 • Umiejętności analityczne
 • Kompetencje strategiczne

Kompetencje społeczne to gotowość do komunikowania się z ludźmi, nawiązywania kontaktu i współpracy z innymi nad rozwiązywaniem wspólnych zadań. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy słuchamy zdania innych i poważnie je traktujemy. Ludzie dysponujący kompetencją społeczną są w stanie oceniać samych siebie krytycznie i wyrażać konstruktywną krytykę. Kompetencje społeczne przejawiają się również w uczciwym zachowaniu w przypadku konfliktów.

 • Wiarygodność i zaufanie
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu
 • Zdolności komunikacyjne
 • Praca zespołowa
 • Pozytywne nastawienie
 • Empatia

Pracownik z odpowiednim nastawieniem na rynek i klienta jest świadomy faktu, że wszystkie sukcesy przedsiębiorstwa zależą ostatecznie od decyzji klienta. Z tego względu zgłębia stale informacje na temat aktualnych oraz potencjalnych klientów, odnośnie ich życzeń, potrzeb oraz przyzwyczajeń. Taki pracownik oferuje klientowi najwyższą jakość usług, profesjonalizm, co gwarantuje satysfakcję klienta. Nastawienie na rynek wymaga od pracownika starannej i regularnej obserwacji konkurentów, śledzenia zmian na rynku oraz wczesnego odkrywania nowych trendów.

 • Przyjazne nastawienie do klienta
 • Nastawienie prorynkowe
 • Znajomość potrzeb klientów
 • Obserwowanie rynku, śledzenie trendów
 • Działanie na korzyść firmy

Nastawienie na wynik to gotowość i zdolność dopasowania własnego myślenia i działania do długofalowych, nadrzędnych celów. Pracownik z mocnym nastawieniem na wynik przy realizacji swoich pomysłów bierze pod uwagę to, co w danych warunkach jest osiągalne oraz ustala priorytety. Pod presją czasu trzyma się swojego planu i nie pozwala, aby przeszkody odciągały go od realizacji obranego celu.

 • Pragmatyzm
 • Inicjatywa
 • Wytrwałość i odporność
 • Nastawienie na osiaganie wyników
 • Zdolność podejmowania decyzji
 • Umiejętność dostrzegania szans i zagrożeń

Dla pracownika otwartego na zmiany, pojawiające się nowości są szansą do dalszego rozwoju. Taki pracownik tworzy procesy transformacji, wdraża je oraz potrafi nimi zarządzać. Wymaga to umiejętności krytycznej analizy aktualnej sytuacji oraz spojrzenia na znane już rzeczy z nowej perspektywy. Ten kto wdraża zmiany, musi liczyć się z przeciwnościami i mieć odwagę do ich przezwyciężania. Osoby otwarte na zmiany, charakteryzują się między innymi otwartością oraz gotowością na nowe i nieznane.

 • Umiejętność uczenia się
 • Zdolność dopasowania się
 • Innowacyjność
 • Kontrolowane podejmowanie ryzyka
 • Umiejętność przekonywania innych

Ta kompetencja oznacza łatwość przekazywania innym swoich wizji i kierunków działania. To również umiejętność zjednywania i motywowania pracowników do osiągania celów przedsiębiorstwa. Jednym z kryteriów jest silna osobowość i prezentowanie postawy godnej do naśladowania. Umiejętności przywódcze objawiają się poza tym w gotowości oraz umiejętności delegowania zadań i obowiązków. Skuteczny kierownik wie, jak stworzyć silny zespół, w którym wszyscy pracownicy odnajdują swoje miejsce. Taki kierownik pamięta, aby jednocześnie wspierać i wymagać od swoich pracowników. Umiejętności przywódcze to również wola i zdolność do podejmowania i realizowania decyzji po rozpatrzeniu różnych opcji działania.

 • Umiejętność przekonywania
 • Umiejętność forsowania swoich racji
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Umiejętność motywowania pracowników
 • Umiejętność rozpoznania i rozwijania pracowników z potencjałem

VAN GRAAF odzwierciedla świat mody, marek i stylu życia. Nasze przedsiębiorstwo jest symbolem jakości, a nasi pracownicy jako ambasadorzy filozofii naszej firmy interesują się modą i uosabiają styl i dobry gust.

 • Styl i wyczucie mody
 • Zainteresowanie modą i stylem życia