Vy ukazujete osobnost – my Vám věnujeme plnou pozornost.

Dialog jako šance – pohovor se zaměstnanci u VAN GRAAF

Základem naší spolupráce u VAN GRAAF je otevřený a upřímný přístup. Kromě pravidelného předávání informací a poskytování zpětné vazby v každodenním životě se jednou za rok koná pohovor mezi zaměstnancem a vedoucím, který poskytuje příležitost pro intenzivní výměnu informací. Tento dialog slouží pro ocenění a vzájemnou zpětnou vazbu a poskytuje zaměstnancům informace o jejich odborných a osobních kompetencích. Součástí rozhovoru je kromě vyhodnocení činnosti zaměstnance také posouzení potenciálu podle kompetencí definovaných ve společnosti VAN GRAAF:

Roční pohovor mohou obě strany využít ke vzájemnému učení, sdělování přání a představení vlastní perspektivy.

Za odborné kompetence se považuje schopnost propojení, prohlubování a kritické prověřování odborných a mezioborových
znalostí, jakož i jejich použití v příslušných souvislostech při každodenním jednání.
Jedná se o čistě odborné dovednosti a znalosti, získané zpravidla v rámci vzdělávání a dále rozšiřované při zvyšování kvalifikace.

 • Odborné znalosti
 • Systémy/Výpočetní technika
 • Organizace/Procesy

Analytické a strategické kompetence jsou schopnosti rychlého pochopení komplexního skutkového stavu, identifikace jeho
příčin a odhad možných souvisejících dopadů. Analyticky a strategicky kompetentní zaměstnanec vyhledává a využívá všechny
důležité informace, systematicky je zpracovává, stanovuje stěžejní úkoly a utváří vyvážené hodnocení celkové situace.
Bere v úvahu možné důsledky, ale i následky, ke kterým dojde, pokud se nic nepodnikne.

 • Chápavost
 • Komplexní myšlení
 • Schopnost analytického myšlení
 • Strategická kompetence

Sociální kompetence je připravenost a schopnost přístupu k lidem, vytváření kontaktů a spolupráce s ostatními při řešení společných
úkolů. To se podaří, pouze pokud jsou vyslechnuty a vzaty vážně názory druhých.
Lidé se sociální kompetencí jsou schopni sebekritického pohledu na svou osobu a vyjádření konstruktivní kritiky vůči ostatním.
Sociální kompetence se projevuje také v čestném jednání při konfliktech.

 • Spolehlivost a důvěra
 • Schopnost navázání kontaktu
 • Komunikační schopnost
 • Schopnost týmové činnosti
 • Pozitivní přístup
 • Schopnost empatie

Pracovník s vysokou orientací na trh a zákazníka si je vědom, že všechen podnikatelský úspěch v konečném důsledku závisí
na rozhodnutí zákazníka. Proto se nepřetržitě informuje o existujících, ale i potenciálních zákaznících, o jejich přáních, potřebách
a zvyklostech. Nabízí zákazníkovi excelentní kvalitu a servis a vytváří mu pokud možno co nejpříjemnější kontakt se společností
VAN GRAAF. Orientace na trh vyžaduje od zaměstnance pečlivé a pravidelné sledování konkurence,
změn na trhu a včasné rozpoznání nových trendů.

 • Přívětivost
 • Znalost zákazníka a zaměření na zákazníka
 • Orientace na servis
 • Sledování trhu a orientace na trhu
 • Podnikatelské myšlení

Pod kompetencí orientace na výsledek se rozumí připravenost a schopnost nasměrování vlastního myšlení a jednání směrem
k dlouhodobým, nadřazeným cílům. Zaměstnanec s vyhraněnou orientací na výsledek zohledňuje při realizací svých záměrů vše,
co je za daných rámcových podmínek realizovatelné a stanovuje si příslušné priority. Dodržuje i pod časovým tlakem svůj promyšlený
postup a nenechá se překážkami svést od svého cíle.

 • Pragmatismus
 • Iniciativa
 • Vytrvalost, angažovanost a odolnost vůči zátěži, či stresovým situacím
 • Orientace na výkon
 • Rozhodnost
 • Cit pro šance a rizika

Pro pracovníka s kompetencí pro provádění změn jsou inovace šancí pro další rozvoj. Iniciuje, vytváří a řídí procesy změny.
To předpokládá schopnost kritické analýzy současné situace a stále nový úhel pohledu na zažité zvyklosti. Kdo prosazuje
změny, musí počítat s odporem a musí mít odvahu jej překonat. Lidé s kompetencí pro provádění změn se vyznačují mimo jiné
zvědavostí a také otevřeností pro vše nové a nezvyklé.

 • Schopnost učení
 • Flexibilita
 • Kontrolovaná ochota nést riziko
 • Schopnost strhnout ostatní

Vůdčí kompetence je schopnost zprostředkování vizí a orientací druhým, jejich získání pro cíle podniku a nadchnutí pro
jejich každodenní práci. Předpokladem pro to je přesvědčivé vystupování a příkladné chování. Vůdčí kompetence mimoto
znamená připravenost a schopnost delegování úkolů a odpovědnosti. Úspěšný vedoucí pracovník je schopen vytvořit silný
tým, ve kterém jsou integrováni všichni spolupracovníci. Stále podněcuje své zaměstnance k výkonu a je jim oporou.
Za vůdčí kompetenci se konečně považuje vůle a schopnost rozhodnout po uvážení všech možností jednání a jejich prosazení.

 • Schopnost přesvědčit
 • Průbojnost
 • Schopnost delegování pravomoci
 • Schopnost motivovat spolupracovníky
 • Schopnost rozpoznat a rozvíjet potenciál

VAN GRAAF reprezentuje svět módy, značek a životního stylu. Podnik zaručuje kvalitu. Náš zaměstnanec jako posel naší firemní filosofie je inspirován módou, předvádí styl a vkus.
Vystupuje ve stylovém, upraveném a módním oblečení.

 • Jistota stylu a vkus
 • Zájem o módu a životní styl